مدیران و معاونان

ما معتقدیم مشتری مهمترین ناظر بر فعالیتهای ماست او به ما وابسته نیست ، ما به او وابسته هستیم مشتری در کار ما یک هدف زود گذر نیست ، بلکه مشتری هدف و غایت همه اقدامات ماست. او یک فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمی شود ، بلکه مشتری جزئی از سازمان ماست. ما با خدمتی که به مشتری ارائه می نماییم به او لطف نمی کنیم ، بلکه او از این طریق فرصتی برای ادامه کار به ما می دهد و در حق ما لطف می کند.

مهندس سید حسن حسینی
مدیر عامل

راه های ارتباطی با مدیر عامل

مهندس موسوی
مدیر یازرگانی

راه های ارتباطی با مدیر بازرگانی

مهندس ظفر
معاونت اجرایی

راه های ارتباطی با معاونت اجرایی

مهندس نیک خواه
معاونت داخلی

راه های ارتباطی با معاونت داخلی